Maandelijks archief: september 2014

Oefenje foar Ruth!

Oefenje foar de musical Ruth! Wy binne hjir yn de tsjerke fan Baaium. Elkenien hat der o sa'n nocht oan!

Oefenje foar de musical Ruth! Wy binne hjir yn de tsjerke fan Baaium. Elkenien hat der o sa’n nocht oan!

IMAG0492

Advertenties

It nijste oefenskema

Oefendagen:

v  sneintemiddei 21 septimber

v  sneontemiddei 18 oktober

v  sneintemiddei 9 novimber  ——–      mei orkest

v  sneontemiddei 29 novimber

  • Sneon 10 jannewaris orkest

v  sneintemiddei 11 jannewaris 2015  mei orkest.

v  sneontemiddei 7 febrewaris

v  sneintemiddei 8 maart mei orkest (orkest en solisten moarns?)

v  sneontemiddei 11 april

v  ‘Ruth wykein’ op freed, sneon en snein 8, 9 en 10 maaie

v  Rippetysje Lawei 10 maaie (mei orkest)

v  Generale 16 maaie moarns en middeis

v  Premjêre 16 maaie jûns

v  Twadde útfiering 17 maaie middeis

Ekstra oefenmominten foar koar:

yn de tsjerke fan Itens op freedtejûn  19.30 ûre:

26 septimber                                    21 novimber

10 oktober                                    16 jannewaris

24 oktober                                    30 jannewaris

7 novimber                                    13 febrewaris

Yn desimber apart oefenje mei de solisten en lytse groepkes te oefenjen.

 

 

Kommisje Ruth

Wy hawwe fan ‘e moarn wer efkes oerlis hân mei de kommisje Ruth.

Skriuw sneon-te-jûn 16 maaie en snein-te-middei 17 maaie 2015 alfêst op de kalinder!

Dan sille, sa’t it no liket, de útfierings wêze!

En fansels stiet alles ûnder lieding fan de bekende Hindrik van der Meer!300px-Hindrik_van_der_Meer_Tresoar38

Wolkom op de weblog fan It Kwartettekoar

2014 nov KwK Baaium Ruth 29.11 (21)Bêste lêzers

Op dizze blog sil ik ynformaasje skriuwe oer It Kwartettekoar!

Wy sjonge mei hast 100 minsken allegear Fryske lieten foar it gebrûk yn de tsjerken. Meastentiids geane wy yn lytsere groepen nei de tsjerken ta om it hearre te litten (fandêr “Kwartettekoar”).

Op dit stuit binne wy dwaande mei de musical Ruth. Dit wurdt in prachtich barren. Hjiroer komt yn koarten wol mear ynformaasje!

Musical Ruth