Maandelijks archief: april 2015

De kommisje

Mei dizze ploech minsken wurkje wy hurd om alles yn oarder te krijen!

Wy hawwe der o sa ’n nocht oan!

Bernarda, Tryntsje, Gretha, Teake, Nienke en Ulbe.

Halbe wie net by it foto-momint, fan him in oare foto derby.

Halbepdf-grafie

 

 

Advertenties

Sneon 11 april

Wat in moaie dei hawwe wy hân! Wy hiene no alle dielnimmers fan ús Fryske Ruth byinoar: koar, solisten, dûnseressen, bern en orkest! Best ek wol spannend hoe as alles yn inoar pasje soe….. It wie in hiele moaie dei en it jout in protte moed foar ús útfierings op sneontejûn 16 maaie en sneintemiddei 17 maaie yn De Lawei! Der binne no noch kaarten, te bestellen by nibori62@hetnet.nl Sjoch ek op  www.facebook.com/itkwartettekoar !!

 

pdf-grafie IMAG1031 IMAG1045